ما همیشه صداهای بلند را می شنویم ، پر رنگ ها را می بینیم ، سخت ها را می خواهیم ، غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند ، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند.....نمیگم من خوبم.....ولی اینکه بی صدام...اینکه بی رنگم..اینکه مثل بقیه طاووس رنگارنگ نیستم دلیل بر نبودنم نیست ...من هستم
/ 0 نظر / 2 بازدید