زنی را دیدم:
زاده شد تا دختر کســــــــــی باشد.
بالید تا خواهر کســــــــــی باشد.
ازدواج کرد تا زن کســــــــــی باشد. ...
زاد تا مــــــــــادر کســــــــــی باشد...
... بیشتر برای همه "کســـــــــی" بود
و برای خود "هیچ کس
/ 0 نظر / 2 بازدید