آرام می بوسمت از این دور هـــا ..
چشمانت رآ کـــه ببنـــدی
حس می کنـــی
طعمش رآ
/ 0 نظر / 2 بازدید