دیدیم و باور نکردیم

 

 

دیدیم و باور نکردیم 

زنجیرهای جفا را ، دیدیم و باور نکردیم

خنجر زدن از قفا را ، دیدیم و باور نکردیم

گفتند بیراهه راهی ست ، این جاده پایان ندارد

ما ساده دل انتها را ، دیدیم و باور نکردیم

سیل است و توفان تیغ ، در دست نارفیقان

افسوس ما این بلا را ، دیدیم و باور نکردیم

آیینه آغاز ما بود ، آیینه ها را شکستند

تکثیر از ابتدا را ، دیدیم و باور نکردیم

تعبیر سبز اجابت ، از خواب هامان جدا شد

ما روح سبز خدا را ، دیدیم و باور نکردیم

گفتند بین شماهاست ، آن سبز پوش غریبه

صد بار این آشنا را ، دیدیم و باور نکردیم

/ 0 نظر / 13 بازدید