اگر کلید قلبی را نداری ......قفلش نکن اگر کسی را دوست داری...خردش نکن
اگر دستی را گرفتی..........رهایش نکن مراقب گرمای دلت باش تا کاری که
زمستان با زمین کرد زندگی با دلت نکند
/ 0 نظر / 3 بازدید