با دل شکسته ام چه می کنیگیرم نامم را از تمامی صفحات زمین پاک کنی

با رد پای نفسم در هر دم و بازدم عاشقانه ات چه می کنی

من نام عظیم شعرم را


در جزیزه کوچک آغوشت حکاکی کرده ام

با این دلنوشته های خوب عاشقانه ام چه می کنی

مهم نیست

فراموشم کن

من عکسم را به یادگار

در دوربین کوچک چشمانت ثبت جهانی کرده ام

با عکس های کوه و برف و جوانه چه می کنی

با هرکه باشی و هر کجا که باشی

نگران دل من مباش

تو چیزی را نباخته ای

جز

یک عشق را

با این همه شیطان و چاپلوسان نامرد

چه می کنی

/ 0 نظر / 2 بازدید