خدا جان ، نه بهشت را می خواهم و نه جهنمت را ، آغوش عشق من از بهشت تو دلپذیر تر ، آتش نبودنش هم سوزنده تر . مرا همین پایین ، همه چیز هست .
/ 0 نظر / 2 بازدید