هرچه تنهاتر ... بهتر

دراین شهرصداى پاى مردمى است که همچنان که تو را در آغوش میگیرند!
طناب دار تو را مى بافند،
مردمى که صادقانه دروغ مى گویند و خالصانه به توخیانت میکنند،
در این شهر هرچه تنهاتر باشی بهتر است!!
/ 0 نظر / 12 بازدید