دوخط موازی اگر برای رسیدن به هم بشکنند
اگر حتی خم بشوند
باز نام حقیقی شان این است:

دوخط موازی
/ 0 نظر / 2 بازدید