چـنان بیرحـم زد تیغ جدایی
کـه گویی خود نبوده‌ست آشنایی

رفیقان قدر یکدیگر بدانید
چو معلوم است شرح از بر مخوانید

... مـقالات نصیحـت گو همین است
که سنگ‌انداز هجر اندر کمین است

16 سال.................
/ 0 نظر / 2 بازدید