حق با کشیش ها بود
گالیله...!!!
زمین
آنقدر ها که فکر می کنی
گرد نیست و هرکس که میرود
باز نمیگردد....!!!
/ 2 نظر / 2 بازدید
سیب قهوه ای

حق با کشیش ها بود ، گالیله زمین آنقدر ها که فکر می کردیم گرد نیست !

سیب قهوه ای

حق با کشیش ها بود ، گالیله زمین آنقدر ها که فکر می کردیم گرد نیست !