دلم....
نه عشق آتشین میخواهد
نه دروغ های قشنگ
نه سکوت تلخ شاعرانه
نه ادعاهای بزرگ
... نه بزرگی های پر ادعا
دلم یه فنجان قهوه ی داغ میخواد
و یک دوست که بتوان با او حرف زد ..."
همین..
/ 0 نظر / 2 بازدید