بازی

 

قبول نیست!

این بارتو چشم بگذار من فراموشت می کنم

فقط تا صد بشمار،

آهسته آهسته راستی ،

من بازی را خوب نمی دانم،

خودم را باید پنهان کنم یا گذشته را ؟

تورافراموش کنم یا خاطره را ؟

این بازی کی تمام می شود؟؟؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید