مرا به آغوشی عادت دادی
که هیچگاه از آن من نخواهد شد

شانه هایی را تکیه گاه ام قرار دادی
که قبل تر تکیه گاه کسی بود
...
دلی را به من دادی
که جایی در آن نبود برای من .
/ 0 نظر / 2 بازدید