همسر مهربانم

واقعا دوستت دارم

گر چه شاید گاهی

چنین به نظر نرسد

گاه شاید به نظر رسد که عاشق تو نیستم

گاه شاید به نظر رسد

که حتی دوستت هم ندارم

ولی درست در همین زمان هاست

که باید بیش از همیشه مرا درک کنی

چون در همین زمان هاست که بیش از همیشه عاشق تو هستم

ولی احساساتم جریحه دار شده است

با اینکه نمی خواهم

می بینم که نسبت به تو

سرد و بی تفاوتم

درست در همین زمان هاست که می بینم

بیان احساساتم برایم بسیار دشوار است

اغلب خطای تو که احساسات مرا جریحه دار کرده است

بسیار کوچک است

ولی آنگاه که کسی را دوست داری

آن سان که من تو را دوست دارم

هر کاهی

کوهی می شود

و پیش از هر چیز این به ذهنم می رسد که دوستم نداری

خواهش می کنم با من صبور باش

می خواهم با احساساتم صادق باشم

و می کوشم که این چنین حساس نباشم

ولی با این همه فکر می کنم

که کاملآ باید اطمینان داشته باشی

که همیشه و از همه ی راههای ممکن 

عاشق توهستم

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید