خاکیه خاکیم . . . .!!!

چنان زمین خوردم که . . . . . . . .

تمام عمر

... باید خود را بتکانم . ....
/ 0 نظر / 2 بازدید