نتوانست فراموش کند مستی را / هرکه از دست تو یک جرعه می ناب گرفت

کی به
انداختن سنگ پیاپی در آب / ماه را می شود از حافظه آب گرفت
/ 0 نظر / 2 بازدید