داشتم احتمال آمدنت را حساب میکردم ...

وقت تمام شد...

به جواب نرسیدم...
...
بیرون که آمدم،تازه فهمیدم اشتباهم کجابوده است...!!

تو اصلا قرار نبود بیایی...

... احتمال صفر بود..

چه احمقانه مردود شدم...!
/ 0 نظر / 2 بازدید