در چشمانت

هــــزار مزرعـــه خشـــخاش تازه است.

آدم

به چشم های تو معتاد می شود...
/ 0 نظر / 2 بازدید