نیستی... اینجا نیستی... در کنارم نیستی ...
اما هست... صدای دلنشینت هست ... نگاه آشنایت هست...
قلب مهربانت هست ...
و من شادمانم که اینهمه از تو یاد هست ...!!!!
/ 0 نظر / 2 بازدید