نمک پاشی

بعضی زخمها هست

که هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی و روش نمک بپاشی !

تا یادت نرود...

دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت !!
/ 2 نظر / 14 بازدید

بااینکه بارها و بارها زخمی شدم ،دم بر نیاوردم ،با هربار خوب شدنش ، این من بودم که غرق یادت می گشتم!!!!!

من تمام زخمهای عشقت را مثل چوب معلم دوست می دارم ، تو معلم عشقی و من شاگرد تنبلت ، تا کی می خواهی اینقدر امتحان بگیری ، نمره قبولی شده آرزوی من