گرهزندگی پراست از گره هایی که تو آن را نبسته ای

اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ،

تنهای تنها

/ 0 نظر / 2 بازدید