برگرد


کاش هرگز نمی دیدمت تا امروز غم ندیدنت رابخورم ...


کاش لبخندهایت آنقدر زیبا نبودند که امروز آرزوی


دیدن یک لحظه فقط یک لحظه


از لبخندهای عاشقانه ات را داشته باشم ...


کاش چشمان معصومت به چشمانم خیره نمی شد ...


تا امروز چشمان من به یاد آن لحظه بهانه گیرند و اشک بریزند ...


کاش حرف های دلم را بهت نگفته بودم تا امروز باخود نگویم :


" آخه اون که میدونست چقدر دوستش دارم "


ولی هر لحظه منتظرش هستم تابرگردد/ 0 نظر / 2 بازدید