آرزو

 

آرزوﯾﯽ ﺑﮑﻦ ﮔﻮش ﻫﺎی ﺧﺪا ﭘﺮ از آرزوﺳﺖ و


دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﭘﺮ از ﻣﻌﺠﺰﻩ ...


آرزوﯾﯽ ﺑﮑﻦ ...


ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ اش


ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرزوی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ !
/ 0 نظر / 2 بازدید