شیطان

 

 

دیشب، لب رود، شیطان زمزمه داشت


شب بود و چراغک بود


شیطان ، تنها، تک بود


باد آمده بود، باران زده بود: شب تر ، گل ها پرپر


بویی نه براه


ناگاه


آیینه رود، نقش غمی بنمود: شیطان لب آب


خاک سایه در خواب


زمزمه ای می مرد ، بادی می رفت ، رازی می برد

/ 1 نظر / 2 بازدید
ماریا

هر چه بيشتر از طريق ايمان به خدا نزديک ميشويم او سادهتر ميشود و هر او هر چه سادهتر شود حضورش نيرو مندتر است.