مطرب بیا چنگی بزن

رو قصه را آغــــاز کن

با ساز دل دمساز کن

جانم به یغما رفته‌است

... دل را به نامش بیمه کن

در وصف او اندیشه کن

...این دل به سودا رفته است

پیمانه را لبریز کن

سهم نگارت بیش کن

او طاقتش نیم من است

رنگ رُخت رنگینه کن

زین پس صداقت پیشه کن

او نو عروس خانه است

مطرب بیا چنگی بزن

آهنگ همسنگی بزن

حاجت روایی امشبست

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید