برای خوشبخت بودن ، یک احساس کوچک کافیست . برای خوشبخت بودن ، بی اعتنا رد نشدن ، از کنار گل پر پر شده ای بر زمین ، کافیست ...
/ 0 نظر / 2 بازدید