این دنیا عجیبه،تا مریض نشی برات گل نمیارن،تا گریه نکنی نوازشت نمیکنن،تا فریاد نکشی به طرفت بر نمیگردن تا نمیری نمی بخشنت!!!!

اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند
باور نمی کنند ؛ چیزی از دست داده باشی
/ 0 نظر / 2 بازدید