دنیای آدم برفی دنیای ساده ای ست...
اگر برف بیاید هست...
اگر برف نیاید نیست...
مثل دنیای مــن...
اگر تــو باشی هستم..
اگر نباشی ...!
/ 0 نظر / 2 بازدید