زندگی به من آموخت .... آدمها نه دروغ می گویند : نه زیر حرفشان می زنند .... اگرچیزی می گویند صرفا " احساسشان " درهمان لحظه ست نباید رویش حساب کرد ... !!!
مخصوصا اگه مهتاب باشه,لب ساحل.........
جو گیر میشن ملت........ دست خودشون نیست طفلکیا.....
/ 0 نظر / 2 بازدید