می ترسم

بیا و هر چه داریم برداریم
وفرار کنیم از این جهنم دنیااااااااااااااا...

من که فقط تو را دارم

اماتو...

می ترسم..

می ترسم/

میان انهمه ای که همراه می اوری

من را از قلم بیندازی............
 
/ 0 نظر / 2 بازدید