در جهان دیگر / آیا دیگر نخواهم بود / یا به یاد خواهم آورد / آخرین دیدارمان را؟
/ 0 نظر / 2 بازدید