معنای زنده بودن من، با تو بودن است

نزدیک، دور
سیر، گرسنه
رها، اسیر
... دلتنگ، شاد
آن لحظه ای که بی تو سرآید مرا مباد!

مفهومِ مرگِ من
در راه سرفرازی تو، در کنار تو
... مفهوم زندگی است

معنای عشق نیز
در سرنوشت من
با تو، همیشه با تو، برای تو، زیستن...
/ 0 نظر / 2 بازدید