در خود نگاه می کنم که ببینم خطا کجاست بعد از کمی تامل و قدری سکوت...... پی می برم آنجا که خالی ازخداست خطاست......
/ 0 نظر / 2 بازدید