اعتماد

 
کبیر،‌ عارف معروف هند گفته است:‌
 
 « هرگز گوشها را باور نکنید،‌
 
 بلکه فقط به چشمها اعتماد کنید.
 
هرچه می شنوید، کذب است.
 
 هرچه دیده اید حقیقت است. »‌

من به چی اعتماد کنم؟
 
به حرفات یا به چشمات؟
 
تضاد عجیبی بینشون بود...
 
ولی خواستم راحت باشی,
 
به حرفات گوش کردمو رفتم.......
 
 
/ 0 نظر / 2 بازدید