دید ولی نگاه نکرد
سوخت ولی صدا نکرد
وای دلم بهانه کرد
به آن صدا اشاره کرد
صدا مرا به خانه برد
به طعم واژه ها سپرد
شلوغ بود ولی نبود
خدای من کسی نبود!!!!!!
/ 0 نظر / 2 بازدید