تقدیم به همه پیغام ها چه خوانده می شوند و چه نادیده گرفته می شوندسلام


پس از شنیدن صدای بوق


پیغام بگذار


حرفی بزن


خاموش منشین ، خدا را


آه ، پیش از آنکه در اشک غرقه شوم


از عشق چیزی بگو/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد پورغلامی

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ببيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــده محمد پورغلامي[ماچ]