4

 

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی ست

لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی

 یا گلویش را با آن بشکافی

پرهایش را بزن

خاطره پریدن با او کاری می کند

 که خودش را به اعماق دره ها پرت کند

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید