زنده یاد فریدون مشیری

کاش می دیدم چیست

آنچه از چشم تو، تا عمق وجودم جاری است

آه، وقتی که تو، لبخند نگاهت را می تابانی

بال مژگان بلندت را می خوابانی

آه، وقتی که تو چشمانت، آن جام لبالب از جاندارو را

سوی این تشنه جان سوخته، می گردانی

موج موسیقی عشق، از دلم میگذرد

روح گلرنگ شراب، در تنم می گردد

دست ویرانگر شوق پرپرم می کند، ای غنچه رنگین! پرپر

من، در آن لحظه که چشم تو به من می نگرد

برگ خشکیده ایمان را در پنجه باد

رقص شیطانی خواهش را در آتش سبز

نور پنهانی بخشش را در چشمه مهر

اهتزاز ابدیت را من می بینم

بیش از این، سوی نگاهت، نتوانم نگریست

اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست

کاش می گفتی چیست

آنچه از چشم تو، تا عمق وجودم جاریست

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید