دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گلهای تـــــــــ...ر دارد

بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مســــــــتان
میان صخــــــــره و خارا اثر دارد اثـــــــــر دارد
/ 0 نظر / 2 بازدید