بخشش

 

 

خوبان، دیگران را می بخشند

و فراموش هم می کنند.


عاقلان، دیگران را می بخشند

ولی فراموش نمی کنند.


احمق ها، نمی بخشند

 

 

 ولی فراموش می کنند.


اما من، نه می بخشم

 

 

و نه فراموش می کنم...

 

 

نتیجه اینکه:

 

 

 من از دسته بدها هستم......

 

 

آره؟

 


/ 0 نظر / 2 بازدید