• والدین گرامی اینقدر نگین
  • “وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم، اون جورخوب بودیم”
  • مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین !
/ 0 نظر / 2 بازدید