دلم می خواهد کسی بیاید بازوهایم را محکم بگیرد
مدام تکانم بدهد و با صدای بلند بگوید:

بلند شو! به خودت بیا! همه ش یه شوخی بود ! دروغ بود
و همه با صدای بلند بخندند
/ 0 نظر / 2 بازدید