بی حکم تو چرخ یک زمانی نبود
بی امر تو خلق را زبانی نبود

گر بگذری از کرده و ناکرده من
من سود کنم تو را زیانی نبود

...
***************************

بگشای دری که در گشاینده تویی
بنمای رهی که ره نماینده تویی

من دست به هیچ دستگیری ندهم
کایشان همه فانی اند، پاینده تویی


***************************


د عایت میکنم در میان ربنای سیز دستانم
دعایم کن سر سجاده سبزت میان بغض چشمانت
گمانم هم دعای من بگیرد هم دعای تو

آمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

***************************
من از معبود یکتایم فقط یک چیز میخواهم
نگیرد هرگز از قلبی امید استجابت را...

آمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن


***************************
امروز برایت اینگونه دعا کردم:
خدایا؛به جز خودت به دیگری واگذارش نکن...تویی پروردگار او؛پس قرار ده بی نیازی در نفسش؛یقین در دلش؛اخلاص در کردارش؛روشنی در دیده اش؛بصیرت در قلبش.....
و روزی پربرکت در زندگیش.....
آمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
/ 0 نظر / 2 بازدید