دل تنگدل تنگ کسی هستم که حتی صدایش را از من دریغ میکند

کسی که با تمام وجودم به او عشق ورزیدم

کسی که میداند بی او دنیا جای قشنگی نیست

دارم دق میکنم ازدرد دوری....
 
میخوام مثل توشم اما چه جوری ؟
/ 0 نظر / 2 بازدید