برای تو....

 
ماپیغام دوست داشتنمان رابا دود آتش به هم میرسانیم!

نمیدانم برای توآنجا تکه چوبی هست؟!

من اینجا جنگلی را برای تو به آتش کشیدم!
 
/ 0 نظر / 2 بازدید