مردم اغلب بی‌انصاف، بی‌منطق و خودمحورند، ولی آنان را ببخش..
اگر مهربان باشی، تو را به داشتن انگیزه‌های پنهان متهم می‌کنند، ولی مهربان باش..
اگر موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی‌یافت، ولی موفق باش..
اگر شریف و درستکار باشی فریبت ...می‌دهند، ولی شریف و درستکار باش..
آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده‌ای شاید یک‌شبه ویران کنند، ولی سازنده باش..
اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می‌کنند، ولی شادمان باش..
نیکی‌های درونت را فراموش می‌کنند، ولی نیکوکار باش..
بهترین‌های خود را به دنیا ببخش، حتی اگر هیچ‌گاه کافی نباشد..
و درنهایت می‌بینی هرآن‌چه هست، همواره میان "تو و خداوند" است، نه میان تو و مردم.. ...
/ 0 نظر / 2 بازدید