من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ ها شده ام/ کاش چشمان مراخاک کنید تانبینم که چه تنهاشده ام
/ 0 نظر / 2 بازدید