دکتر شریعتی

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت.

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد،

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش،

که پی در پی دم گرم چموشش را بیفشارد در آن،

وخواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

وبدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را

 

/ 0 نظر / 2 بازدید