عَجـبـــ اشتبـــاهــی

 

خُـــدایـــا !

عَجـبـــ اشتبـــاهــی کـــردمــ کـِــه گفتـــمــ


خــودتـــ مــواظبــش بـــاش


تـــو بــَـرِش گــــردانـــ ،

مـَــن خـــودمــ مـــواظبــش هَستــــمــ

 

/ 0 نظر / 2 بازدید